Lirik Lagu Lirik Lagu Lampung - Tikham - Arifin.M

Edit Save

Tikham..... tikham hatiku tikham

Payah nyak nedos hati

Bulayakh biduk kakhom

Api haga lajuni

Bulayakh biduk kakhom

Api haga lajuni


Hunjak ki... hunjak ki bulan kelom

Labung angin debingi

Negakhah lagit sondom

Khobok lita dihati

Negakhah lagit sondom

Khobok lita dihati


Ki mangkung... ki makung sambut mamah

Mak kung nyak pawang hati

Halok kejung ginalah

Ki santokh macam sinji

Halok kejung ginalah

Ki santokh macam sinji


Tikham... tikham lain tenghada 

Ku khasa limban khani

Angin nyikhang senggakha

Lesoh ngehayau bumi

Angin nyikhang senggakha

Lesoh ngehayau bumi


Kantu.... kantu pungatu diku

Nyak kilu tipuhakhi

Kantu pungatu diku

Nyak kilu tipuhakhi

Kantu pungatu diku

Nyak kilu tipuhakhi


Nyak habang... nyak habang kinjuk bukhung

Nyepok jengan butanya

Nahan angon tilassung

Ya Allah mak kewawa

Nahan angon tilassung

Ya Allah mak kewawa

Show comments
Hide comments
0 Komentar untuk Lirik Lagu Lampung - Tikham - Arifin.M

Posting Komentar